Elaborat energetske efikasnosti

Elaborat energetske efikasnosti obuhvata proračune, tekst i crteže i predstavlja sastavni deo tehničke dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

Pravilnik o energetskoj efikasnosti koji je stupio na snagu 30.septembra 2012. godine uveo je obavezu izrade Elaborata energetske efikasnosti kod:

  1. Izgradnje novih objekata
  2. Rekonstrukcije, dogradnje, obnove, adaptacije, sanacije i energetske sanacije postojećih zgrada
  3. Rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, obnove i revitalizacije kulturnih dobara i zgrada u njihovoj zaštićenoj okolini sa jasno određenim granicama katastarskih parcela i kulturnih dobara, upisanih u Listu svetske kulturne i prirodne baštine i objekata u zaštićenim područjima, u skladu sa aktomo zaštiti kulturnih dobara i sa uslovima organa, odnosno organizacije nadležne za poslove zaštite kulturnih dobara
  4. Zgrade ili delove zgrada koje čine tehničko-tehnološku ili funkcionalnu celinu, a koja se prodaju ili daju u zakup.

Za ove objekte će nakon izgradnje objekat i završenog energetskog pregleda zgrade biti izdat Energetski pasoš. To je dokument koji prikazuje energetska svojstva zgrade, ima propisani sadržaj i izgled prema Pravilniku, a izdaje ga ovlašćena organizacija koja ispunjava propisane uslove za izdavanje pasoša o energetskim svojstvima objekata.

energetski-pasos-obrazac

Obaveza izrade Elaborata energetske efikasnosti se ne odnosi na: zgrade za koje se ne izdaje građevinska dozvola, zgrade koje se grade na osnovu privremene građevinske dozvole, kao i zgrade koje se grade na osnovu građevinske dozvle za pripremne radove; radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade koje se ne greju i ne klimatizuju; zgrade koje se povremeno koriste tokom zimske i letnje sezone.